Проблемски и истраживачки оријентисана настава

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1028

Да

ОМЦ „Катедра“, Нови Сад

Жолт Коња, zolt.konja@gmail.com, 062 256 128

Ана Лојаничић-Фехер, педагог, ЕТШ „Михајло Пупин” – Нови Сад; Жолт Коња, помоћник директора, ЕТШ „Михајло Пупин” – Нови Сад; Вишња Исидора Дивилд Жежељ, педагог, Центар за образовање и консалтинг Пепсиланд, Петроварадин

Даниела Нећак, дипломирани психолог, стручни сарадник у школи ЕТШ „Михајло Пупин” Нови Сад; Ана Лојаничић-Фехер, педагог, ЕТШ „Михајло Пупин” Нови Сад; Жолт Коња, помоћник директора, ЕТШ „Михајло Пупин” Нови Сад; Вишња Исидора Дивилд Жежељ, педагог, Центар за образовање и консалтинг Пепсиланд, Петроварадин; Тања Калинић, помоћник директора, ЕТШ „Михајло Пупин” Нови Сад; Карољ Кираљ, наставник, ЕТШ „Михајло Пупин” Нови Сад

П1

К2

Професионално оснаживање наставника за примену проблемски и истраживачки орјентисане наставе; развијање компетенција за примену савремених наставних метода и употребу ИКТ-а при реализацији програмски и истраживачки орјентисане наставе.

Упознавање наставника са карактеристикама и појмом програмске и истраживачке наставе; оспособљавање наставника за коришћење различитих наставних метода које подстичу истраживачки рад и проблемски орјентисану наставу; оспособљавање наставника да корите напредне веб алате којима се успешно могу презентовати резултати рада у проблемској и истраживачкој настави. Оспособљавање наставника да ефикасно управљају ученичким истраживачким пројектима. Оспособљавање наставника да изаберу адекватне проблемске и истраживачке задатаке.

наставник разредне наставе; наставник предметне наставе – основна школа; наставник предметне наставе – гимназија; наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа; наставник стручних предмета – средња стручна школа; наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју; наставник у школи за образовање одраслих; наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне); наставник изборних и факултативних предмета; стручни сарaдник у школи

Појам и значај проблемске наставе у савременој дидактици; проблем (ни)је исто што и задатак; како креирати проблемски ситуацију; облици проблемске наставе и њене главне карактеристике; oрганизација наставе путем проблема; појам истраживачки орјентисане наставе; врсте истраживачког учења и поучавања; како реализовати истраживање у учионици; активности наставника и ученика; наставне методе и облици рада који подржавају проблемски и истраживачки орјентисану наставу; групни рад, рад у пару, кооперативно учење; активности наставника и ученика приликом решавања проблема; представљање и процена рада у групи; осмишљавање проблемске ситуације и реализација; учење путем открића; како оценити ученике приликом решавања проблемске ситуације; како дефинисати истраживачки задатак; бесплатни веб алати и платформе који се могу користити у проблемски орјентисаној настави; веб алати за креирање интерактивних слика, паноа, стрипова, анимација, мапа ума, презентација; платформе за изокренуту учионицу; веб алати који омогућавају сараднички рад.

30

3 недеље (24 сати); 24 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Да

2.500,00 динара по полазнику