МОТИВАЦИЈА И ЕМОЦИЈЕ

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1046

Не

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11

БЕАТА ГРАБОВАЦ, 0652985985, beagrabovac2@gmail.com

БЕАТА ГРАБОВАЦ, ДОЦЕНТ ИЗ ПСИХОЛОШКИХ НАУКА, ДОКТОР НАУКА, УНС, УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У СУБПТИЦИ, СУБОТИЦА

Беата Грабовац, Ленке Мајор, Елеонора Хуђик

П3

К2

ЦИЉ ПРОГРАМА ЈЕ ПОВЕЋАЊЕ ОСЕТЉИВОСТИ СТРУЧЊАКА КОЈИ РАДЕ У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА ПРЕМА МОТИВАЦИОНИМ И ЕМОЦИОНАЛНИМ ПРОЦЕСИМА ПРИ РАДУ СА ДЕЦОМ И МЛАДИМА.

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ СУ УСМЕРЕНИ НА УПОЗНАВАЊЕ УЧЕСНИКА СА РАЗНИМ ТЕОРИЈАМА МОТИВАЦИЈЕ И ЕМОЦИЈА, КАО И ВРСТАМА И РАЗНИМ ПОЈАВНИМ ФОРМАМА ИСТИХ.

СТРУЧЊАЦИ КОЈИ РАДЕ СА ДЕЦОМ И МЛАДИМА
У НАСТАВНО-ОБРАЗОВНИМ И ВАСПИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

Мотивација и емоције: врсте, разне теорије и приступи, мотивација и емоције у предшколској установи и школи.

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

3.000,00 динара по полазнику