Jезичка култура и примена образовних стандарда и исхода у настави на румунском језику

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1058

Не

Основна школа „Први мај” Владимировац

Др Романца Јовановић; 064/802-1071; romancajovanovic@yahoo.com

Др Романца Јовановић, извршни директор, Доктор лингвистичких наука, Завод за уџбенике, Одељење у Новом Саду

Романца Гланда Крачун, професор румунског језика, Основна школа „2. Октобар”, Николинци, Основна школа „Први мај“ Владимировац; Анишоара Царан, уредник за уџбенике на румунском језику, професор румунског језика и књижевности

П3

К1

Оспособити наставнике разредне и предметне наставе да сагледају значај развијања језичке културе ученика, успоставе корелацију са другим областима у којима се користи румунски књижевни језик и да унапреде квалитет наставе применом образовних стандарда.

Подизати ниво компетенције наставника за извођење наставе на румунском језику уз увођене новина у наставну праксу - упознати наставнике са тренутно актуелним темама из области образовања; - подстицати наставнике да на креативан начин развијају језичку културу ученика у цеколупној наставни на румунском језику и мотивишу ученике за читање књижевних дела и стручне литературе у циљу стицања нових знања, обогаћивања речника и развијања усменог и писаног изражавања на румунском књижевном језику.

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета – средња стручна школа; Васпитач у предшколској установи

Улога језичке културе у настави и у ваннаставним активностима на румунском језику; Наставни материјал у функцији подизања нивоа језичке компетенције код ученика који похађају наставу на румунском језику; Примена стандарда постигнућа, компетенције, планирање наставе према исходима

20

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Румунски

Не

2.000,00 динара по полазнику