Како разумети дете

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1066

Не

Удружење васпитача Новог Сада, Нови Сад

Весна Вучковић, Народног фронта 42, 060/0834570, vesnavucko@gmail.com;

мр Мишко Шекуларац, дефектолог-васпитач, мр науке дефектологије и системски породични психотерапеут, ШОСО "Милан Петровић са домом ученика", Нови Сад; дипломирани дефектолог Андреја Радовановић, дефектолог-васпитач, дипломирани дефектолог-олигофренолог, ШОСО "Милан Петровић са домом ученика", Нови Сад;мастер Весна Вучковић, васпитач, европски мастер из области права детета, ПУ "Радосно детињство", Нови Сад; др Виолета Петковић, самостални стручни сарадник, доктор наука из интердисциплинарне области педагогија и социологија, Педагошки завод Војводине, Нови Сад;

мр Мишко Шекуларац, дефектолог-васпитач, мр науке дефектологије и системски породични психотерапеут, ШОСО "Милан Петровић са домом ученика", Нови Сад; дипломирани дефектолог Андреја Радовановић, дефектолог-васпитач, дипломирани дефектолог-олигофренолог, ШОСО "Милан Петровић са домом ученика", Нови Сад; мастер Весна Вучковић,васпитач, европски мастер из области права детета, ПУ "Радосно детињство", Нoви Сад; дипломирани дефектолог Дивна Данчула, дефектолог-васпитач, дипломирани дефектолог-логопед, ШОСО "Милан Петровић са домом ученика", Нови Сад; мастер Љиљана Карделис, педагошки руководилац, мастер васпитач, ПУ "Радосно детињство", Нoви Сад;

П2

К3

Јачање капацитета запослених у васпитно-образовном процесу за препознавање различитих облика понашања деце;

Стицање и унапређење знања о врстама, узроцима и препознавање неубичајених облика понашања и уочавање разлике између уочених и поремећаја у понашању који се појављују услед клиничке слике. Структуирање оптималних васпитно-образовних модела; Повећање компетенција запослених у васпитно-образовном процесу за препознавање облика понашања код деце и примену у индивидуализацији васпитно-образовног рада.

Наставник разредне наставе
наставник предметне наставе-основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра-васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Како разумети понашање детета; препознавање циљева и потреба сваког детета; препознавање неубичајених облика понашања и уочавање разлике између уочених и поремећаја у понашању детета са инвалидитетом;

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

2000,00 дин по учеснику; У цену су урачунати хонорари ауторима и реализаторима обуке, као и путни трошкови.