У дечјим ципелама – уважавање индивидуалних потреба и карактеристика деце, као пут ка здравом одрастању

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1067

Не

Удружење васпитача Новог Сада, Нови Сад

Љиљана Карделис, udruzenjevaspitacans@gmail.com, 062/8034120

Дипломирани психолог, Светлана Драгутиновић, стручни сарадник психолог, психолог, ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад; Дипломирани педагог, Драгана Милошевић, стручни сарадник педагог, педагог, ПУ „Радосно детињство“Нови Сад; Мастер, Љиљана Карделис, руководилац педагошке јединице, мастер васпитач, ПУ „Радосно детињство“Нови Сад

Дипломирани психолог Светлана Драгутиновић, стручни сарадник психолог, психолог, ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад; Дипломирани педагог Драгана Милошевић, стручни сарадник педагог, педагог, ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад; Мастер, Љиљана Карделис, руководилац педагошке јединице, мастер васпитач, ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад; Мастер, Весна Вучковић, васпитач, eвропски мастер из области права детета, ПУ „Радосно детињство“Нови Сад

П3

К3

Унапређивање компетенција васпитача и медицинских сестара -васпитача за подршку развоју личности детета, препознавањем и уважавањем индивидуалних потреба и карактеристика детета.

Стицање знања и вештина за препознавање индивидуалних потреба и карактеристика деце. Пружање подршке деци у вези са испољавањем и задовољењем индивидуалних потреба и карактеристика. Усвајање знања и вештина за планирање и реализацију активности во рада којима се уважавају индивидуалне потребе сваког детета. Стварање сигурне и подстицајне средине за развој деце, уз уважавање индивидуалних потреба и карактеристика деце. Развијање вештина за сарадњу са родитељима. Усвајање знања и вештина за оснаживање родитеља у препознвању снага и потреба свог детета. Усвајање техника и алата за непосредан рад са децом. Срећна, задовољна и безбедна деца.

Васпитач у предшколској установи; Медицинска сестра – васпитач

Представљање реализатора и учесника; Утврђивање нивоа компетенција учесника за подршку развоја личности детета; Упознавање са ставовима учесника на тему ''Индивидуалне потребе детета''; Индивидуалне потребе и карактеристике деце предшколског узраста; Освешћивање, преознавање индивдуалних потреба деце; Последице неадекватног задовољења индивидуалних потреба детета, Да ли децу занемарујемо када не излазимо у сусрет њиховим индивидуалним потребама? Постоји ли повезаност задовољених индивидуалних потреба детета и развијених социјалних вештина? Вршњачко насиље као последица не задовољења индивидуалних потреба детета; Како деца социјално неприхватљивим понашањем компезују незадовољену индивидуалну потребу?; Игре за превенцију насиља; Сарадња са родитељима: Родитељи као партнери у подстицању дечјег индивидуализма; Евалуација.

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Словачки

Српски

Не

2000,00 дин по учеснику