КА САВРЕМЕНОЈ НАСТАВИ МАЂАРСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1072

Не

Центар за методику – Нови Сад, Дунавска 3

Ерика Хорват - Кочиш, Oлгe Пeтрoв 25, 21000 Нoви Сaд, тeлeфoн: 021456-422; е-mail: umk@eunet.rs

Др Ева Толди, Ванредни професор за ужу научну област историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности; Ленка Ердељ, посланик у Скупштини АПВ, професор разредне наставе; Скупштина АПВ

Др Ева Толди, Ванредни професор; Универзитет у Новом Саду; Ленка Ердељ, посланик у Скупштини АПВ, Нови Сад, проесор разредне наставе;

П3

К1

Развијање професионалних компетенција учитеља и наставника у унапређивању наставе мађарског језика, преношењем теоријских и практичних знања из области књижевности комуникацијских вештина и мотивације за учење.

Пружање стручне и методичке помоћи за примењивање активних облика и савремених метода рада у области развоја разумевања прочитаног текста, анализе књижевних дела, као и оспособљавање учесника да савладане савремене технике у читању и учењу примене у пракси.

Наставник/професор разредне наставе; Наставник/професор предметне наставе – основне и средње школе.

Улога учитеља и наставника у развијању способности читања са разумевањем и у анализи књижевног текста; мотивација ученика пре и у току читања текста; нове методе, облици рада и технике учења у настави мађарског језика; улоге различитих текстова у интегрисаним уџбеничким комплетима; креативно читање текста; игре и активности приликом обраде текста; развој способности кооперативне комуникације на часовима мађарског језика; праћење и процењивање развоја способности читања; начин обраде садржаја на разним нивоима психофизичког развоја ученика.

30

2 дана (12 сати); 12 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

Цена по учеснику је 2.000 динара. Цена укључује путне трошкове и хонораре реализатора, коришћење опреме, канцеларијски и пратећи стручни материјал као и сертификате.