Нове методе и технике у писменим и усменим облицима изражавања

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1073

Не

Центар за методику – Нови Сад, Дунавска 3

Ерика Хорват - Кочиш, Oлгe Пeтрoв 25, 21000 Нoви Сaд, тeлeфoн: 021 456-422; е-mail: umk@eunet.rs

Др Ева Толди, Ванредни професор за ужу научну област историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности; Ленка Ердељ, посланик у Скупштини АПВ, Нови Сад, професор разредне наставе; Скупштинa АПВ.

Др Ева Толди, Филозофски факултет, Ванредни професор; Универзитет у Новом Саду; Ленка Ердељ, посланик у Скупштини АПВ, Нови Сад, професор разредне наставе; Скупштина АПВ.

П3

К1

Развијање професионалних компетенција учитеља и наставника мађарског језика у унапређивању наставе у области усменог и писменог изражавања у основној и средњој школи.

Упознавање актуелних тема у области процеса стварања текста: избор теме и врста текста, одређивање комуникационе околности, прикупљање и распоред информација, постављање теза, усмено излагање, израда састава, вежбе самоконтроле, репродукција. Упознавање учесника са савременим техникама рада у развијању комуникативних вештина са развојним и ситуационим играма, са методама стварања текста у оквиру развијања усменог и писменог изражавања. Примењивање стандарда постигнућа и исхода у планирању и приликом планирања образовно-васпитног процеса и обраде наставних јединица. Упознавање учесника са могућим ефикасним начинима мотивације ученика у стварању текста. Оспособљавање учесника на коришћење нових медијских средстава у образовне сврхе.

Наставник/професор разредне наставе; Наставник/професор предметне наставе – основне и средње школе.

Стандарди у настави мађарског језика; Фактори који позитивно или негативно утичу на језички развој ученика; Мотивација ученика за развој и примену комуникативних способности као и литералног стваралаштва; Иновативне методе, облици рада и технике.

30

2 дана (20 сати); 20 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

2000 динара по учеснику, што обухвата хонораре и путне трошкове реализатора, хендаут (штампани) материјал