„Упознај да би знао показати” – Основе одрживости развоја

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1090

Не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад

Николета Нађ, 21000 Нови Сад, Ћирпанова бр. 54. тел./факс: 021-548-259, е-mail: nsvmpe@gmail.com

Жужана Берталан, Професор разредне наставе, O.Ш."Светозар Марковић" Бачко Градиште; Др. Имре Нађ, Професор универзитета (редовни проф.), Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географију; Чорба Ева, Професор хемије, O.Ш."Светозар Марковић" Бачко Градиште

Золтан Молнар,Координатор –наставник, КОКОС МАЂАРСКА; Лендваи Мариа, Професор биологије-хемије, Мађарска „Kiskunsági”- Директорат Националног парка; Анико Молнар –Киш, Васпитач, Предшколска установа „Somosi Gesztenyekert Óvoda” ,Мађарска; Шурањине Палко Елеонора, васпитач, Директор предшколске установе, Мађарска,Предшколска установа „Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda”; Иштван Шимоњи, стручни сарадник, Министарство Људских Ресурса, Мађарска; Др. Имре Нађ, Професор универзитета (редовни проф.), Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географију; Жужана Берталан, Професор разредне наставе, O.Ш."Светозар Марковић" Бачко Градиште; Чорба Ева, Професор хемије, O.Ш."Светозар Марковић" Бачко Градиште

П3

К1

Стручна помоћ корепетацијом наставном особљу која ради са децом у мешовитој језичкој средини у таквим срединама где је тешко доступна стручна литература и имају тешкоћу у приступу актуелној стручној литератури; Проучити статус одрживости различитих области, Трагање за могућим практичних решења за одрживост и развој еколошки свесних ставова, знања, методе које се користе у свакодневном животу; разумевање појава везаних за непосредну животну средину; препознавање негативних појава у човековом односу према животној средини (квалитет воде, ваздуха, земљишта, хране, биљног и животињског света); уочавање узрочно-последичних веза у животној средини; развијање интересовања и способности за активно упознавање и чување животне средине; решавање једноставних проблем-ситуација - самостално и у тиму;

Стручна помоћ корепетацијом наставном особљу која ради са децом у мешовитој језичкој средини у таквим срединама где је тешко доступна стручна литература и имају тешкоћу у приступу актуелној стручној литератури разумевање појава везаних за непосредну животну средину; препознавање негативних појава у човековом односу према животној средини (квалитет воде, ваздуха, земљишта, хране, биљног и животињског света); уочавање узрочно-последичних веза у животној средини; развијање интересовања и способности за активно упознавање и чување животне средине; решавање једноставних проблем-ситуација - самостално и у тиму;

Наставник разредне наставе; Наставник предметне наставе – основна школа

Значај животињског света наше околине и њихова заштита ; Водена станишта и њихов значај; Живети а не угрожавати – екологија.

30

4 дана (24 сати); 24 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

1200 динара по учеснику