„Упознај да би знао показати” – Мађарска народна култура (као одрживи социјални модел)

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1091

Не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини; Ћирпанова 54, Нови Сад

Николета Нађ, 21000 Нови Сад, Ћирпанова бр. 54. тел./факс: 021-548-259, е-mail: nsvmpe@gmail.com

Жужана Берталан, Професор разредне наставе; Др. Имре Нађ, Професор универзитета (редовни проф.) Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географију O.Ш."Светозар Марковић" Бачко Градиште Чорба Ева; Професор хемије O.Ш."Светозар Марковић" Бачко Градиште

Золтан Молнар, Мариа Лендваи, Анико Молнар –Киш , Елеонора Шурањине Палко, Иштван Шимоњи, Др. Имре Нађ , Жужана Берталан, Ева Чорба

П3

К1

Стручно усавршавање учитеља и наставника предметне наставе основне школе упознавајучи их са мађарском народном културом као одрживим социјалним моделом.

Стручна помоћ корепетацијом наставном особљу која ради са децом у мешовитој језичкој средини у таквим срединама где је тешко доступна стручна литература и имају тешкоћу у приступу актуелној стручној литератури; Проучити статус одрживости различитих области,Трагање за могућим практичних решења за одрживост и развој еколошки свесних ставова, знања, методе које се користе у свакодневном животу; разумевање појава везаних за непосредну животну средину; препознавање негативних појава у човековом односу према животној средини (квалитет воде, ваздуха, земљишта, хране, биљног и животињског света); уочавање узрочно-последичних веза у животној средини;развијање интересовања и способности за активно упознавање и чување животне средине; решавање једноставних проблем-ситуација - самостално и у тиму;

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа

1. Mађарска народна култура као одрживи социјални модел 2. Животињски и биљни свет у народној традицији 3. Живети а не угрожавати – екологија. 4. Лековите биљке у народној медицини

30

4 дана (24 сати); 24 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

1200 динара по учеснику