Школа карикатуре – карикатура као ликовни израз и средство комуникације

Каталошки број програма: 966  

Не

Пријатељи деце Србије, Косовска 19, pds@eunet.rs, 0113343135, ,

Ива Ераковић, ivaerakovic@yahoo.com, 0113343135, 063388336,

Драгутин Милановић, /, „Јеж„, „Вечерње новости„; Maja Новаковић Јочић , Дипл. вајар, /; Ива Ераковић, Дипломирани политиколог - новинар , Пријатељи деце Србије;

Драгутин Милановић, /, „Јеж„, „Вечерње новости„; Александар Загорац, Дипломирани индустријски дизајнер - изје, ОШ „Иван Гундулић”; Драгиша Бушић, Дипломирани сликар - сценограф , Филолошка гимназија, ОШ „Лаза Костић„;

уметности

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Едукација и сензибилизација наставника/васпитача за примену карикатуре као ликовног и комуникационог средства у активностима/настави у циљу развоја ликовне естетике, цртачких вештина, стваралачког мишљења и критике друштвених појава деце/ученика.

-упознавање наставника/васпитача са специфичностима лик.форме карикатуре и могућностима коришћења у активностима/настави -информисање наставника/васпитача о развоју карикатуре, културолошким и соц. аспектима -упућивање наставника/васпитача у примену карикатуре у активностима/настави: развој цртачких вештина, ликовне естетике, упознавање са специфичним лик. техникама и материјалима, развој критичког и креативног мишљења -припрема наставника/васпитача за учешће на Такмичењу за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер„ из Календара такмичења и смотри Министарства просвете и науке -подстицање наставника/васпитача за коришћење карикатуре као комуникационог алата деце/ученика, укључујући ону са развојним тешкоћама и проблемима у понашању

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данКарикатура – форма, развој, значај и примена у активностима/наставиПортрет и фигура у карикатури као ликовно изражајно средствоКарикатура као средство посматрања и реаговања на друш. појаве (психо-педагошки аспект карикатуре)Израда карикатура Евалуација стечених знања и вештина

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.000,00 динара (двехиљадединара) Спецификација цене: -хонорари за осмишљавање програма ауторима -хонорари за реализацију програма за реализаторе - предаваче -трошкови канцеларијског пословања ПДС-а -путни трошкови реализатора програма -трошкови едукативног материјала -трошкови финансијског администратора и банкарских провизија -трошкови потрошног материјала и одговарајућег сертификата о завршеној обуци -трошкови радног материјала -трошкови освежења