КОРЕЛАЦИЈА НАСТАВЕ СОЛФЕЂА СА ИНСТРУМЕНТАЛНОМ НАСТАВОМ

Каталошки број програма: 944  

Не

Факултет музичке уметности, Краља Милана 50, Београд, fmuinfo@fmu.bg.ac.rs, 0112659887, ,

Милица Ерић, meric@fmu.bg.ac.rs, 0112659887, 0643407111,

Весна Кршић Секулић, професор, Факултет музичке уметности у Београду

Весна Кршић Секулић, професор, Факултет музичке уметности у Београду; Славица Смиљанић Марковић, дипломирани музички педагог, МШ Даворин Јенко, Београд

уметности

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Третман методских поставки и планирање наставе у правцу садејства различитих наставних предмета у музичкој школи у циљу јединственог васпитно-образовног приступа ученицима. Упознавање наставника – учесника семинара са различитим наставним садржајима.

Настојање да се у оквиру наставе инструмента и наставе солфеђа усагласе методски поступци приликом описмењавања, тренинга читања и памћења текста, анализирања структуре музичког дела у складу са узрастом ученика. Указивање на правилно коришћење инструменталне литературе и самих инструмената у настави солфеђа. Развој слушне контроле извођења и унутарњег слуха.

наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. дан КОРЕЛАЦИЈА НАСТАВЕ СОЛФЕЂА И ИНСТРУМЕНТАЛНЕ НАСТАВЕ

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику