Рад на упознавању основа музичке писмености током првог и другог циклуса основног образовања и васпитања

Каталошки број програма: 976  

Не

Универзитет у Новом Саду Академија уметности Нови Сад, Ђуре Јакшића 7, 21000 Нови Сад, akademijaumetnostinovisad@gmail.com, 021422177, ,

Кристина Копрившек, akademijaumetnostinovisad@gmail.com, 021422177, 063505568,

Емилија Станковић, магистар музичке педагогије, Академија уметности Нови Сад; Ливија Јовчић, магистар музичке педагогије, Академија уметности Нови Сад; Елизабета Видицки, магистар музичке педагогије, Академија уметности Нови Сад;

Емилија Станковић, магистар музичке педагогије, Академија уметности Нови Сад; Ливија Јовчић, магистар музичке педагогије, Академија уметности Нови Сад; Елизабета Видицки, магистар музичке педагогије, Академија уметности Нови Сад;

уметности

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развој и подизање нивоа компетенција за реализацију програма предмета Музичка култура у оквиру Упознавања основа музичке писмености и предмета Солфеђо, а кроз активности извођења,слушања и стварања музике

Унапређивање знања и вештина, посебно у оквиру компетенција за поучавање и учење, везаних за природу,стилове и стратегије учења,а посебно природи мишљења и формирању научних појмова у односу на знања и искуства којима ученици располажу.Индивидуализација наставног процеса у реализацији садржаја, постављених циљева и исхода предмета Музичка култура и Солфеђо,кроз различите облике рада у активностима извођења, слушања и стварања музике.Начини преношења аудитивних појава на поље визуелног и моторног активирањем чула слуха, вида и моторног апарата.Формирање јасних представа о музичким законитостима анализом, синтезом, компарацијом , апстракцијом и генерализацијом музичког искуства ученика стеченог извођењем, слушањем и стварањем музике.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
васпитач у предшколској установи

1. данИзвођење музике као средство за остваривање циља предмета Музичка култура Упознавање основа музичке писмености -Фазе музичког описмењавањаПаузаДоживљавање метро ритмичких структура, развијање осећаја за тоналитет, тоналних односа и заокруженосПауза за ручакРадионицаРеализација припреме, методског поступкаПаузаАнализа симулираних часова Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2000 динара. Спецификација: припрема и штампање радног материјала за реализацију семинара (DVD и нотни материјал за сваког учесника) , писање, штампање и дистрибуција извештаја и евалуације, адмнистративни трошкови- 500,00 динара, хонорар за предаваче – 600,00 динара, путне трошкове предавача- 700,00 динара , трошкови везани за издавање уверења-100,00 динара, освежење за учеснике-100,00 динара.