Методологија рада на стицању слушних представа о хармонским функцијама и музичком метру

Каталошки број програма: 971  

Не

Универзитет у Новом Саду Академија уметности Нови Сад, Ђуре Јакшића 7, 21000 Нови Сад, akademijaumetnostinovisad@gmail.com, 021422177, ,

Кристина Копрившек, akademijaumetnostinovisad@gmail.com, 021422177, 063505568,

Емилија Станковић, магистар музичке педагогије, Академија уметности Нови Сад ; Ливија Јовчић, магистар музичке педагогије, Академија уметности Нови Сад; Елизабета Видицки, магистар музичке педагогије, Академија уметности Нови Сад;

Емилија Станковић, магистар музичке педагогије, Академија уметности Нови Сад ; Ливија Јовчић, магистар музичке педагогије, Академија уметности Нови Сад; Елизабета Видицки, магистар музичке педагогије, Академија уметности Нови Сад;

уметности

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подизање квалитета наставе, унапређивање наставног процеса, размена искустава са наставницима музичких школа

Унапређење наставе у области рада на вишегласју, унапређење наставе у области рада на музичком метру, улога и примена хармонских функција и латентне хармоније у процесу стицања слушних представа о музичком метру

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. дан Рад на трогласу, мелодијски и хармонски контекст ( интонирање и опажање)ПаузаВрсте тактова, метричке врсте и њихова променаПауза за ручакРадионицаРеализација припреме методског поступкаПауза Анализа симулираних часоваЕвалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3000 динара. Спецификација: припрема и штампање радног материјала за реализацију семинара (припрема нотног материјала у програму Финале 2010 за сваког учесника, образац припреме за час), писање, штампање и дистрибуција извештаја и евалуације, адмнистративни трошкови- 800,00 динара, хонорар и путни трошкови за три реализатора - 2000,00 динара ,трошкови везани за издавање уверења - 100,00 динара, освежење по учеснику - 100,00 динара